• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Edukacja dla Rolnictwa" przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
    KRS 0000253705

Cele Stowarzyszenia:
1) rozwijanie kultury i oświaty,
2) prowadzenie edukacji rolniczej dzieci, młodzieży i dorosłych,
3) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej będącej w trudnej sytuacji życiowej,
4) prowadzenie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego,
5) organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników, członków ich rodzin, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
6) promowanie i popularyzacja Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie,
7) działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży i dorosłych,
8) ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży,
9) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) pomoc rzeczowa i finansowa uczniom,
12) prowadzenie edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
13) pomoc nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
14) organizacja i prowadzenie wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych,
15) organizacja praktyk zawodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.