• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne
    KRS 0000254079

Celem Stowarzyszenia jest:
1) realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) pomoc w edukacji dzieci i młodzieży,
3) zakładanie lub pomoc w zakładaniu szkół i przedszkoli,
4) pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży zgodnym z filozofią
chrześcijańską, oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego,
artystycznego, fizycznego i duchowego,
5) zakładanie lub pomoc w zakładaniu świetlic, klubów oraz innych placówek służących
dzieciom i młodzieży,
6) prowadzenie działań popularyzujących idee i wartości chrześcijańskie wśród dzieci i
młodzieży,
7) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym,
8) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
10) integracji środowiska lokalnego i działalność na jego rzecz,
11)wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
12) realizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
13) promocja i organizacja wolontariatu,
11)wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
12) realizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
13) promocja i organizacja wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.