• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego
    KRS 0000254619

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
- Wspieranie dzieci i młodzieży, które m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku są zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
- Poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi.
- Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
- Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznego zaangażowania, zainteresowania ważnymi kwestiami społecznymi, aktywnego współtworzenia środowiska, w którym żyją.
- Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze, opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
- Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Prowadzone działania
Działalnosć od 2006 roku Świetlicy Podwórkowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin na terenie Łodzi, z okolic ulic Pomorskiej, Sterlinga, Kilińskiego - na terenie uznanym za jedną z łódzkich enklaw biedy.
Jest to pierwsza o tym profilu innowacyjna placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Polsce o charakterze terapeutycznym. Na stan z września 2008 zapisanych jest do naszej świetlicy ponad 60 dzieci.
Z każdym miesiącem przybywa nowych uczestników, gdyż ciekawość i nuda na łódzkich podwórkach kusi ich do korzystania z naszej oferty aktywnego, zdrowego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu.

Działalność Ośrodka Wsparcia Psychospołecznego i Rodzinnego od 2007 roku dla mieszkańców Łodzi i województwa. Wsparcie psychospołeczne i terapeutyczne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (osobistej, zawodowej, wychowawczej).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.