• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb"
    KRS 0000255565

1. Propagowanie i ochrona walorów krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych naszego regionu.
2. Ochrona przyrody, dóbr kulturowych i zabytków.
3. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, przyrodniczego i kulturalnego w tym wiedzy historycznej, tradycji wojskowych i patriotycznych
4. Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
5. Działanie na rzecz kultury i turystyki kulturowej
6. Kształtowanie postaw patriotycznych inspirowanych przez poznawaną historię, piękno dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego
7. Prowadzenie Muzeum

Cel ten będzie realizowany w szczególności przez:
1. Przybliżanie historii Ziemi Polickiej.
2. Wdrażanie postaw i wartości ekologicznych.
3. Propagowanie i tworzenie sekcji zainteresowań.
4. Współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
5. Rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem, oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej.
6. Aktywny udział w życiu miasta i regionu.
7. Integracja kolekcjonerów.
8. Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych
9. Organizowanie wystaw stałych i czasowych.
10. Poszukiwania i eksplorację terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawa ( z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z dnia 17 września 2003.r ), w celu pozyskania dóbr kultury technicznej i materialnej do galerii Stowarzyszenia.
11. Zdobywanie i propagowanie wiedzy historycznej na temat Ziemi Polickiej.
12. Prowadzenie ewidencji obiektów i terenów historycznych.
13. Odnajdywanie i zabezpieczanie zabytków historycznych.
14. Kolekcjonowanie pamiątek z przeszłości, oraz tworzenie galerii historycznej.
15. Organizowanie zajęć popularyzujących historię naszego regionu.
16. Udział w konferencjach, zebraniach, sympozjach poświęconych historii, przyrodzie, krajoznawstwu.
17. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia
18. Zbieranie wiadomości krajoznawczych i szerzenie ich wśród społeczeństwa
19. Gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem polskich
20. Organizowanie rajdów i wycieczek
21. Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych
22. Roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi i osobliwościami przyrody
23. Wyznaczanie nowych i odnawianie istniejących szlaków turystycznych
24. Rozwijanie kultury oraz kultury fizycznej przez turystykę i krajoznawstwo
25. Umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku
26. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
27. Organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów i zawodów dla dzieci i młodzieży
28. Udział w rekonstrukcjach i widowiskach historycznych, zlotach, konferencjach, zjazdach
29. Organizowanie rekonstrukcji i widowisk historycznych, spotkań, zlotów, konferencji, wystaw
Prowadzone działania
Ochrona zabytków, turystyka, ekologia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.