• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY"
    KRS 0000255978

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów.
2. Organizowanie różnych form terapii w celu wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością.
3. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością.
4. Uczestnictwo w procesach likwidacji wszelkich barier między osobami pełnosprawnymi a osobami z niepełnosprawnością w celu kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami.
5. Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Organizowanie rekreacji i wypoczynku podczas spędzania wolnego czasu.
8. Pozyskiwanie funduszy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.
9. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie działalności terapeutyczno-edukacyjnej i szkoleniowej przez profesjonalistów, rodziców, opiekunów i wolontariuszy.
2. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz placówkami i osobami fizycznymi.
3. Współdziałanie w organizowaniu rekreacji, wypoczynku oraz imprez okolicznościowych dla osób z niepełnosprawnością oraz pozostałych członków Stowarzyszenia.
4. Organizowanie zajęć sportowych oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzone przez specjalistów, terapeutów i wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.