• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Collegium Progressus
    KRS 0000256384

Podstawowym celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania i pomocy we wszechstronnym rozwoju wszelkim środowiskom potrzebującym lub znajdującym się na nieuprzywilejowanej pozycji życiowej, oraz ochronę zdrowia społeczeństwa polskiego. W szczególności chodzi nam o wspieranie działalności społecznej, pomocy społecznej, działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym ochrony i opieki nad życiem osób chorych lub niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, jak również działanie na rzecz pomocy młodzieży poszkodowanej w wypadkach, przez co startującej z gorszej pozycji życiowej. W powyższym zakresie, Fundacja prowadzi działalność całkowicie charytatywną.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.