• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wrota Wielkopolski
    KRS 0000257022

Misja
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, oraz rozwijanie międzysektorowej współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Prowadzone działania
1. tworzenie i wdrażanie strategii, programów, projektów, planów służących zrównoważonemu rozwojowi dla obszaru gmin Baranów, Łęka Opatowska, Rychtal i Trzcinica;
2. mobilizowanie mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego, do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
3. prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów oraz innej niezbędnej działalności edukacyjnej;
4. działalność kulturalną;
5. działalność informacyjną, promocyjną, wydawniczą i wystawienniczą;
6. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
7. czynną ochronę zasobów przyrodniczo - kulturowych;
8. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich;
9. tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
10. promocję produktów lokalnych i regionalnych, oraz wspieranie przedsiębiorczości;
11. finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;
12. doradztwo w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich;
13. inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
14. współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym;
15. bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom i przedsiębiorcom w zakresie, o którym mowa w pkt 1-14;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.