• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kameleon
    KRS 0000257416

Cele statutowe Stowarzyszenia:
1. Prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej przygotowującej do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
2. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacanie możliwości rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, zachowanie tradycji i przekazu dziedzictwa kulturowego.
3. Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek, wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie świetlic zajęć pozaszkolnych.
5. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Wspieranie działalności i postaw twórczych i artystycznych, wspieranie edukacji nieformalnej.
7. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.
8. Promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży.
9. Kształtowanie postaw mających na celu integrację środowiska lokalnego i promowanie pracy na rzecz "małych ojczyzn".
10. Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji.
11. Wyrównywanie szans rozwoju młodzieży poprzez umożliwianie dostępu do różnych źródeł informacji.
12. Inicjowanie, propagowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży.
13. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
14. Inspirowanie i wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej, sportowej i wychowawczej.
15. Propagowanie i umożliwianie działalności wolontariackiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. organizowanie imprez artystycznych, warsztatów, pomoc i wspieranie również finansowe szczególnie uzdolnionych osób.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie Kameleon aktywnie współpracuje przy realizacji szeregu imprez cyklicznych, takich jak:
1. Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim i w Pływaniu z cyklu "Family Cup",
2. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej "Zderzak"
3. Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Plastyczny "Młodych Bajanie..."
Działania Stowarzyszenia polegały na wspieraniu twórczym i organizacyjnym w/w imprez.

Ponadto, wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury, Stowarzyszenie Kameleon wspiera:
1. rozwijanie inicjatywy lokalnej: zainteresowanie lokalnej społeczności działalnością artystyczną młodych ludzi,
2. wyrównywanie różnic w dostępie do kultury: stymulowanie do aktywności, wspieranie rozwoju i promowanie efektów pracy uzdolnionych dzieci i młodzieży,
3. rozwijanie zdolności i zainteresowań młodych ludzi,
4. promocja regionu łódzkiego w całym kraju.

Od 2010 roku Stowarzyszenie Kameleon posiada status organizacji goszczącej Wolontariatu Europejskiego (EVS)
(od września 2011 r. do maja 2012 r. w stowarzyszeniu gości wolontariuszka z Armenii)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.