• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg
    KRS 0000257973

Misja
1. Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w ochronie porządku i bezpieczeństwa obywateli oraz ochronie mienia.
2. Podejmowanie własnych działań w zakresie podnoszenia poziomu kultury prawnej społeczeństwa.
3. Organizowanie i udzielanie pomocy prawnej i materialnej ofiarom przestępstw.
4. Inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. Wszechstronna pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych. Prowadzenie działań sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6. Popieranie i promowanie przeciw działań degradacji środowiska naturalnego wynikające z rozwoju motoryzacji. Popularyzacja i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.
7. Niesienie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego oraz ofiarom innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.