• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik
    KRS 0000259952

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1. Podnoszenie poziomu życia na wsi poprzez organizacyjne, prawne i finansowe wspieranie inicjatyw związanych z lokalną infrastrukturą, kulturą, zdrowiem, ekologią, ochroną przeciwpożarową, turystyką wiejską, agroturystyką, turystyką religijną, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, profilaktyką przeciwalkoholową oraz profilaktyką przeciw narkomanii.
2. Tworzenie odpowiednich warunków, umożliwiających wszechstronny rozwój Środowiska wiejskiego.
3. Wspieranie i realizowanie wyżej wymienionych inicjatyw.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.