• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji
    KRS 0000260007

Do celów Stowarzyszenia należy:
1. Informowanie o rozwoju, popieranie i wpływanie na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w obrębie aglomeracji warszawskiej.
2. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej, między innymi z zakresu drogownictwa.
3. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych najlepszych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
4. Integracja środowisk, w tym studentów z różnych uczelni, popierających rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w obrębie aglomeracji warszawskiej.
5. Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk uczelnianych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:
1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o istniejących, projektowanych i planowanych elementach infrastruktury komunikacyjnej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktury z nią związanej oraz poprawy jakości komunikacji.
3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju komunikacji publicznej i indywidualnej oraz propagowanie racjonalnych zachowań komunikacyjnych.
4. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą istniejących, projektowanych i planowanych inwestycji w sferze infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności w aglomeracji warszawskiej.
5. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych, związanych z blokowaniem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
6. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
7. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
8. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową.

Prowadzone działania:
SISKOM prowadzi działania mające na celu poprawę warunków komunikacji w aglomeracji warszawskiej oraz na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, wspiera działania urzędów, władz samorządowych i rządowych, zmierzające do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.