• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka
    KRS 0000260910

Misja
Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. Zakup sprzętu medycznego.
2. Dofinansowanie, refundacje lub zakup leków i odżywek wspomagających leczenie.
3. Finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci przewlekle chorych, w szczególności żywionych pozajelitowo i dojelitowo.
4. Finansowanie szkolenia i pobytów najbiedniejszych rodziców lub opiekunów w Centrum Zdrowia Dziecka.
5. Stworzenie dzieciom przewlekle chorym długo przebywającym w szpitalu, w szczególności dzieciom porzuconym, możliwości prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w zakresie zagadnień związanych z żywieniem pozajelitowym i dojelitowym.
7. Działania na rzecz pozyskania dodatkowych funduszy (np. z darowizn, zbiórek publicznych, itd.) na realizacje celów statutowych, między innymi poprzez działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą.
8. Niesienie innej pomocy dzieciom przewlekle chorym oraz ich rodzinom lub opiekunom.

Prowadzone działania
Niesiemy pomoc dzieciom żywionym pozajelitowo i dojelitowo. Wspieramy również rodziny tych dzieci.Szczególną opieką obejmujemy dzieci przewlekle chore, które zostały porzucone lub pozbawione opieki rodzin biologicznych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.