• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek"
    KRS 0000260966

Cele Stowarzyszenia:
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz bazy Ośrodka.
2. Promocja Ośrodka i warsztatu terapii zajęciowej w powiecie wschowskim oraz poza nim.
3. Gromadzenie środków materialnych ze składek członkowskich, dotacji i darowizn i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia.
4. Rehabilitacja i wspieranie wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo i zagrożonych patologią.
5. Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej zwanym dalej „WTZ”.
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki zdrowotnej osób niepełnosprawnych.
7. Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Inicjowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodziców lub opiekunów w szczególności w zakresie informacyjnym, dydaktycznym i rehabilitacyjnym.
Pomoc finansowa i doradcza innym organizacjom społecznym.
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Działalność Stowarzyszenia polega na:
1. Prowadzenie szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych, wycieczek, WTZ, zakładu aktywizacji zawodowej oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Pomoc w organizacji imprez sportowych i kulturalnych.
3. Działalność na rzecz upowszechniania ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
4. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia.
5. Współpracę z UKS „Olimp” i UKS „Błyskawica” oraz Sekcją Olimpiad Specjalnych „Zdobywcy”.
6. Współpracę z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną SOSW we Wschowie oraz Radą Programową WTZ.
7. Współdziałanie z organizacjami państwowymi, zakładami pracy, samorządem lokalnym i innymi organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań statutowych
8. Podejmowanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa zmierzających do realizacji celów statutowych.
9. Podejmowanie działań z zakresu rehabilitacji i wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych.
10. Włączanie wolontariuszy do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, osobami pełnosprawnymi niezaradnymi życiowo, a także zagrożonymi patologią.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.