• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Trójka"
    KRS 0000262645

Pozyskiwane przez naszą organizację fundusze zgodnie z celami określonymi w statucie przeznaczone są na:
a) cele oświatowe,
b) działalność dobroczynną,
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania działalności charytatywnej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, niesienia pomocy polskim szkołom i ich uczniom w tym wspieranie działań edukacyjnych na ich rzecz, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) wspieranie wyposażania pomieszczeń i pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
b) finansowe wspomaganie remontów, inwestycji i rozbudowy szkół i innych placówek oświatowych
c) organizowanie zajęć dodatkowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
d) propagowanie zdrowego stylu życia,
e) organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających uczniów z trudnościami w nauce, oraz rozwijanie odkrytych talentów,
f) dofinansowywanie wycieczek i imprez szkolnych,
g) przyznawanie stypendiów naukowych i socjalnych,
h) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
i) inne działania służące realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.