• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Gdyński Most Nadziei"
    KRS 0000262786

Misja:
a) realizowanie ogólnopolskiego projektu Akademii Walki z Rakiem;
b) organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich bliskich;
c) upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych;
d) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, terapii przeciwbólowych;
e) działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży i dorosłych;
f) promocja edukacji i integracji środowiska psychoonkologicznego;
g) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym;
h) organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych i sesji terapeutycznych;
i) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;
j) upowszechnianie idei wolontariatu,
k) organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych i ich bliskich oraz dla wolontariuszy;
l) współpraca ze służbą zdrowia, z organami administracji państwowej i samorządowej, a także z organizacjami społecznymi w budowaniu postaw prawidłowego procesu integracji osób z chorobą nowotworową ze społeczeństwem;
m) prowadzenie działalności wydawniczej;
n) dofinansowywanie staży, fundowanie stypendiów.

Prowadzone działania:
Główną przyczyną zainicjowania działań Fundacji "Gdyński Most Nadziei" jest wciąż rosnąca liczba osób, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, jak również nisza na rynku świadczeń zdrowotnych w dziedzinie opieki i wsparcia psychologicznego pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

Fundacja prowadzi jedyną w Gdyni Akademię Walki z Rakiem (AWzR), której celem jest poprawa kondycji psychicznej pacjentów onkologicznych, mobilizowanie ich do walki z chorobą nowotworową, poprzez poprawę nie tylko kondycji psychicznej, ale także fizycznej. Oferta Akademii jest uzupełnieniem opieki medycznej o wsparcie psychologiczne, przyczyniając się tym samym do lepszej komunikacji na linii lekarz - pacjent. Zajęcia w AWzR mają na celu obniżenie lęku i zmniejszenia niepewności związanej zarówno z diagnozą jak i terapią.

Oferta:
- pomoc psychologiczna: grupy wsparcia, indywidualne spotkania z psychoterapeutami, warsztaty psychologiczne
- rehabilitacja - drenaże limfatyczne
- zajęcia ruchowe: choreoterapia, izolacje - body work
- zajęcia manualne: tkactwo, decoupage
- konsultacje z dietetykiem, wizażystą
- wyjazdowe warsztaty psychoonkologiczne
- wykłady dotyczące zdrowego żywienia
- cykl spotkań "...Jak zdarza się szczęście" - spotkania z osobami ze świata kultury i mediów, którzy podobnie jak podopieczni Akademii Walki z Rakiem, doświadczyli choroby nowotworowej. Gośćmi byli już m.in. prof. Jerzy Stuhr, Pia Libicka, Krzysztof Kolberger, Anna Iwasiuta - Dudek.

Więcej o Akademii Walki z Rakiem znajdą Państwo na stronie www.mostnadziei.pl.

Fundacja "Gdyński Most Nadziei" jest także pomysłodawcą i realizatorem jedynej w Polsce kampanii społecznej "Odważni Wygrywają" poruszającej tematykę profilaktyki raka jądra u młodych mężczyzn i ich bliskich. Kampania, prowadzona od 2010 roku, ma na celu zwiększenie świadomości choroby raka jądra i poznanie prostych mechanizmów chroniących przez nią. Skierowana jest głównie do młodych mężczyzn, ponieważ grupa najwyższego ryzyka to osoby w wieku od 17 do 35 roku życia. W ramach kampanii prowadzony jest serwis internetowy www.odwazni.com, zawierający pakiet niezbędnych informacji dotyczących profilaktyki raka jądra, a także informacje dla osób już dotkniętych chorobą. Serwis umożliwia też anonimowe konsultacje ze specjalistami: psychologiem, psychoonkologiem, urologiem. Ponadto w ramach kampanii prowadzone są prelekcje edukacyjne w klasach maturalnych, happeningi uliczne, stoiska informacyjne m.in. na Heineken Open'er Festival.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.