• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dom Pomocna Dłoń"
    KRS 0000263602

Misja:
Stowarzyszenie "Dom Pomocna Dłoń" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu realizowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań prowadzących do poprawy sytuacji bytowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanych społecznie, a w szczególności dotkniętych bądź zagrożonych bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym i bezrobociem oraz przeciwdziałanie dyskryminacjom i patologiom społecznym, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Tworzenie i prowadzenie:
a) ośrodków dla bezdomnych,
b) ośrodków dla osób niepełnosprawnych,
c) ośrodków dla osób starszych i chorych,
d) ośrodków usamodzielniających,
e) ośrodków interwencji kryzysowej,
f) ośrodków i świetlic resocjalizacyjno - wychowawczych,
g) mieszkań chronionych, socjalnych, usamodzielnienia, readaptacyjnych,
h) centrów integracji społecznej,
i) ośrodków aktywizacji zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej,
j) ośrodków szkoleniowych dla kadr pomocy społecznej,
k) ośrodków prowadzących "zielone szkoły" i "szkoły życia".
2. Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
3. Organizację miejsca pobytu i pracy oraz pomoc żywnościową i materialną dla osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Współpracę z instytucjami o podobnym profilu działania.
5. Organizację szkoleń z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej i rozwiązywania problemów ludzi niedostosowanych społecznie.

Prowadzone działania:

1. Stowarzyszenie prowadzi Dom "Pomocna Dłoń" - Ośrodek Usamodzielniający, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Błońsku (pow. grodziski, woj. wielkopolskie).

Ośrodek Usamodzielniający
Celem działań prowadzonych w Ośrodku Usamodzielniającym jest readaptacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, poprzez realizację zadań mających na celu kompleksowe rozwiązywanie problemów w sferze psychologicznej, społecznej i ekonomiczno-bytowej podopiecznych. Do Ośrodka Usamodzielniającego przyjmowane są osoby bezdomne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tzn.: młodzież opuszczająca domy dziecka lub inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny, osoby samotne, osoby niepełnosprawne, starsze i chore, samotne matki i kobiety w ciąży.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenie działań aktywizujących, edukacyjnych, informacyjnych i terapeutycznych w celu zwiększenia świadomości należnych im praw, a także pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z niemożnością powrotu do środowiska rodzinnego. Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przyjmowane są osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych związanych z utratą poczucia bezpieczeństwa w rodzinie i środowisku lokalnym oraz brakiem umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Sytuacje kryzysowe są najczęściej wynikiem załamania psychicznego, konfliktów wynikających z braku umiejętności przystosowania się do życia w rodzinie, opuszczenia domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, utraty mieszkania i braku pracy.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Celem działalności Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jest udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych będących wynikiem doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej oraz prowadzenie działań aktywizujących, edukacyjnych, informacyjnych i terapeutycznych w celu zwiększenia świadomości należnych im praw oraz pomocy w wyjściu z sytuacji kryzysowej. Do Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie przyjmowane są kobiety i dzieci znajdujące się w sytuacjach kryzysowych związanych z utratą poczucia bezpieczeństwa w rodzinie i środowisku lokalnym, będących wynikiem doświadczanej przemocy psychicznej i fizycznej. W związku z tym, iż w Domu przebywają nierzadko również sprawcy przemocy w rodzinie, prowadzimy osobno działania terapeutyczne, dostosowane do ich potrzeb i problemów.

Ilość miejsc stałych w ośrodku - 50.

2. Stowarzyszenie w 2006 roku rozpoczęło budowę Osiedla Socjalnego "Pomocna Dłoń w Błońsku. Osiedle docelowo będzie kompleksem 50 mieszkań socjalnych, readaptacyjnych i chronionych, przeznaczonych dla osób, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, tzn. dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, starszych, chorych, dla ofiar przemocy w rodzinie, byłych podopiecznych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo wychowawczych.

3. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rakoniewicach

4. W 2009 roku utworzona została drużyna piłkarska "DPD Błońsko" w skład której wchodzą podopieczni i pracownicy naszego stowarzyszenia.

5. Prowadzimy akcję informacyjną uczulającą społeczeństwo na problem bezdomności, niepełnosprawności, sieroctwa społecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.