• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Collegium Coexistere"
    KRS 0000263986

Do zadań Stowarzyszenia należy:
1. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,
2. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
3. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
4. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
5. prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cele i zadania Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1. reprezentowanie stanowiska i woli osób niepełnosprawnych wobec Prezydenta, Sejmu i władz państwowych w sprawach zaopatrzenia rentowego, rehabilitacyjnego i innych przepisów wykonawczych dotyczących warunków bytowych osób niepełnosprawnych,
2. prowadzenie placówek opiekuńczych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, szkoleniowych, oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
3. organizowanie wycieczek, obozów, koloni i turnusów rehabilitacyjnych,
4. prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
5. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych,
7. organizowanie prelekcji, sympozjów i szkoleń,
8. realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych szczególnie uzdolnionych,
9. przygotowanie i koordynacja projektów na zlecenie w ramach funduszy UE,
10. współpracę z organami administracji publicznej,
11. organizowanie pomocy rzeczowej w niekorzystnych sytuacjach losowych członków Stowarzyszenia,
12. występowanie w środkach masowego przekazu jako rzecznik interesów osób niepełnosprawnych,
13. wydawanie biuletynu.

Obecnie Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez poradnictwo wykonywane przez członków Stowarzyszenia: prawnika, pedagoga i psychologa. Z pozytywnym skutkiem interweniujemy w obronie niepełnosprawnych w urzędach, administracjach, szkołach i u pracodawców. W przygotowaniu są treści umów z Kościołem ADS i Łódzką Spółdzielnią Mieszkaniową na otwarcie w ich zasobach lokalowych Centrum Pomocy Wzajemnej, w którym prowadzona będzie działalność: Społeczna Poradnia Pedagogiczna, Poradnia Psychologiczna, Ośrodek Rehabilitacji Społecznej, Społeczne Biuro Porad Prawnych, Ośrodek Społeczno-Edukacyjny, Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, Klub Seniora.
W roku 2007 planujemy rozpocząć realizację programu integracyjnego Też Sprawni. Założenia tego planu: wykłady i prelekcje w szkołach (godziny wychowawcze), prowadzenie kursu asertywności dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz organizowanie integracyjnych imprez i warsztatów zajęciowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.