• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska
    KRS 0000264246

Misja
ZHP jako stowarzyszenie wychowawcze dzieci i młodzieży, do swoich celów zalicza m.in.:
- stwarzanie wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka;
- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów;
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni;
- stwarzanie warunków do nawiązania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Prowadzone działania
Chorągiew Dolnośląska ZHP realizuje ogólnopolskie propozycja programowe realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, m.in.:
- "Woda jest życiem" - od 1995 r. - projekt wchodzący w program edukacji ekologicznej realizowany przez 15000 drużyn zuchowych i harcerskich oraz także przez nauczycieli w ramach nauczania ekologii w szkołach;
- "Odkrywcy nieznanego świata" - od 1996r. - program integracyjny dotyczący ludzi niepełnosprawnych spowodował, że gromady zuchowe i drużyny harcerskie otworzyły się na przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych;
- "Paszport do Europy" - od 1997r. - program edukacji dla demokracji;
- "Bądź gotów" - 1998r. - program przygotowujący do podjęcia interwencji w wyniku zagrożeń cywilizacyjnych i żywiołowych;
- "Ścieżkami zdrowia" - 1999r. - program edukacji prozdrowotnej;
- "Od samorządności do demokracji" - 2000 - program edukacji społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród dzieci i młodzieży.
- "Barwy przyszłości" - 2002-2005 - program edukacji obywatelskiej, patriotycznej, wychowania ekonomicznego, doradztwa zawodowego, edukacji dot. praw człowieka, wspierania działań w środowisku wiejskim;
- "Jeden Świat - Jedno Przyrzeczenie" - program oparty na przekazywaniu wartości opartych na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, edukacji europejskiej, samorozwoju.

Chorągiew Dolnośląska realizuje własne propozycje programowe, wśród nich są m.in.:
- "Odznaka Chorągwiana" - edukacja historyczna, wychowanie patriotyczne, etyka;
- "Browensea 2007" - edukacja europejska, edukacja historyczna.
- "Sybiracy w sercu i w pamięci"
Corocznie organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia adresowane głównie do dzieci i młodzieży w harcerskich mundurach, mieszkającej na terenie Dolnego Śląska:
-Wyprawa Polarna Zuchów do Jakuszyc - edukacja prozdrowotna, propagowanie kultury fizycznej;
-Rajd Granica - propagowanie turystyki górskiej, edukacja proobronna, współpraca ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim;
-Przegląd Twórczości Artystycznej Zuchów i Harcerzy Dolnego Śląska w Polkowicach - edukacja artystyczna;
-Chorągwiane zawody wspinaczkowe, Chorągwiane zawody strzeleckie - edukacja proobronna, propagowanie kultury fizycznej;
-Zloty chorągwi - kilkudniowe spotkania młodych mieszkańców Dolnego Śląska, podczas których prezentowany jest dorobek ZHP;
-Chorągwiana Akcja Szkoleniowa - kształcanie liderów środowisk lokalnych, zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą (trening interpersonalny, podstawy pedagogiki i psychologii, podstawy kreowania wizerunku i pozyskiwania środków na lokalną działalność związaną z dziećmi i młodzieżą);
-Zuchową Akademię Umiejętności, Biwaki Integracyjne i Wędrowniczy Gościniec - warsztaty dokształcające i wspierające metodycznie liderów środowisk lokalnych;
-warsztaty dot. motywacji, budowania powiatowych struktur organizacji odpowiedzialnych za PR i inne - kształcenie i podnoszenie umiejętności liderów;
- obozy dla drużyn Nieprzetartego Szlaku oraz inne przedsięwzięcia śródroczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( Śmiechowisko, Harcerski Start Paraolimpiada, Mikołaj wszystkich dzieci)
Ponadto, każdy hufiec ( w 2008 roku jest ich 29)przyjmuje i realizuje własny plan pracy odpowiadający na potrzeby i oczekiwania zuchów i harcerzy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.