• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
    KRS 0000264847

Fundacja została powołana w celach:
a) wspierania inicjatyw podnoszących poziom oświaty i agrokultury na wsi,
b) udzielania wsparcia finansowego studentom Uniersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
c) inicjowania i wspierania działań zmierzających do podnoszenia poziomu rozwoju intelektualnego młodzieży pochodzącej ze wsi i z małych ośrodków miejskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, sympozjów i wykładów związanych z rozwojem oświaty i agrokultury na wsi,
b) finansowanie wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy, pomocy szkolnych i programów komputerowych, oraz aparatury do badań naukowych i dydaktyki,
c) pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w § 6 statutu,
d) dofinansowywanie i finansowanie stypendiów,
e) pokrywanie kosztów związanych z praktykami wakacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.