• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Klenie"
    KRS 0000264918

Fundacja działa na rzecz podtrzymania tradycji i więzi rodzinnych, inicjatyw charytatywnych, społecznych, wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, w szczególności poprzez:
1. promowanie kontaktów i tradycji spotkań rodzinnych.
2. działalność informacyjna na temat rodzin przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych mediów i sposobów komunikowania się.
3. krzewienie i podtrzymywanie tradycji rodzinnych i kulturowych.
4. pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości rodzinnej, narodowej i obywatelskiej.
5. wspomaganie osób potrzebujących· wspieranie psychiczne, duchowe i materialne.
6. wspomaganie osób niepełnosprawnych.
7. wspomaganie nauki, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących - w tym również powołań kapłańskich i zakonnych niezależnie od powiązań rodzinnych.
8. pomoc i wspomaganie dla rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych także poprzez wyrównywanie ich szans w społeczeństwie.
9. wspomaganie ofiar wypadków, katastrof i innych zdarzeń losowych.
10. działalność charytatywną.
11. promocję i organizację wolontariatu.
12. propagowanie ,zakładanie i wspieranie przedsięwzięć rodzinnych.
13. wspomaganie programów mających na celu tworzenie miejsc pracy re szczególnym uwzględnieniem członków rodzin wielodzietnych.
14. inne działania prorodzinne.

Fundacja udziela pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.