• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Serce Dziecka
    KRS 0000266644

W 2004 roku z inicjatywy Diny Radziwiłłowej został utworzony Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca. Po tragicznej śmierci pomysłodawczyni  postanowiono dla uczczenia jej pamięci i w celu kontynuacji dzieła Funduszu powołać Fundację Serce Dziecka i nadać jej imię Diny Radziwiłłowej. Fundacja została założona w 2006 roku, a od 2007 posiada status OPP (nr KRS 000026664). Głównym celem Fundacji jest kontynuowanie prac na rzecz dzieci z wadami serca oraz niesienie pomocy innym potrzebującym.

 

Fundacja Serce Dziecka pomaga rodzicom i osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, aby miały szansę na normalne życie. Zajmuje się też wspieraniem rodziców dzieci z wadami serca w Polsce. Działa w Internecie, na forach oraz zawsze można  zadzwonić do fundacji. Pomaga w kontaktowaniu się rodziców przeżywających podobne problemy życiowe. Stara się docierać do lekarzy specjalistów, aby dowiedzieć się jaką szansę mają dzieci, zwłaszcza te, u których wcześnie wykryto wadę serca, dzięki postępom w kardiochirurgii. Stara się organizować pomoc finansową, dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej na badania i pobyt w innym mieście związany z leczeniem dziecka. 

Celem działania Fundacji jest:

Wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich bliskich, edukacja na temat wykrywania i leczenia wad serca, działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.

Fundacja proponuje wsparcie dla  różnorodnych formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

Dla realizacja wytyczonych celów Fundacja zarządza funduszami powierzonymi i prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych na konkretne cele, które są zgodne  z założeniami statutowymi Fundacji, prowadzi działalność charytatywną, opracowuje, promuje, a także wspiera finansowo, rzeczowe i intelektualne działania nie tylko w zakresie bezpośredniej pomocy dzieciom, ale też szerzej pojętej ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i kultury.

W celu przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji zadań Fundacji organizowane są spotkania, odczyty, konferencje, seminaria, szkolenia. Fundacja stara się w różnych formach upowszechniać wiedzę medyczną, wskazywać możliwości leczenia chorób dzieci w  ośrodkach specjalistycznych. Może to być  forma publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji oraz publikowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej i korzystanie z wszelkich innych form społecznego przekazu. Udział w szkoleniach, spotkaniach odczytach, seminariach itp. jest finansowany przez Fundację. Ważne jest dla Fundacji ułatwianie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą dziecka, pomoc we  wzajemnej wymianie doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie jej założeń statutowych. Fundacja podejmuje współpracę z osobami fizycznymi oraz podmiotami zarówno w kraju jak i zagranicznymi, których działalność jest zbieżna z założeniami Fundacji.

Serce jest ważnym organem człowieka. Jest pompą tłoczącą krew do wszystkich organów ciała. Kiedy dziecko rodzi  się z wrodzoną wadą  wymaga jak najszybszej pomocy medycznej, a rodzina psychologicznej. Dziś przez postęp w kardiochirurgii możliwe jest uratowanie dzieci z bardzo złożonymi wadami serca. Pomoc Fundacji jest wtedy nieoceniona – zarówno wsparcie organizacyjne, materialne jak i psychologiczne.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.