• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
    KRS 0000267444

Celem Uniwersytetu jest:
1. Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, technicznych oraz ekologii,
2. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
3. Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Uniwersytetu,
4. Utrzymanie, nawiązywanie i zacieśnianie więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
5. Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych,
6. Upowszechnianie wiedzy o Milanówku, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych oraz organizowanie spotkań ze znanymi Milanowianami i innymi osobami zasłużonymi dla gminy,
7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
8. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Prowadzone działania:
Rok akademicki trwa od października do połowy czerwca.Wykłady z różnych dziedzin nauki odbywają się raz w tygodniu.
W II semestrze 2006/07 przeprowadziliśmy akcję pod hasłem "Kobieta bezpieczna". W ramach akcji prowadzone były zajęcia praktyczne (sztuka samoobrony) i wykłady (prokuratora, psychologa, policji, lekarza) dostępne dla mieszkańców Milanówka. Wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum Społecznego prowadzimy międzypokoleniowe koło teatralne. Nasze spotkania w Saloniku Literackim są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.