• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Victoria" dla Osób z Chorobą Nowotworową
    KRS 0000267934

Celem Stowarzyszenia jest:
1.Niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową, ich rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.
2.Integrowanie osób objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin.
3.Działanie na rzecz udostępnienia osobom z chorobą nowotworową wielostronnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
4.Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zrozumienia, życzliwości i tolerancji wobec osób dotkniętych chorobą nowotworową i niepełnosprawnych.
5.Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
6.Wspomaganie różnorodnych form pomocy społecznej osobom dotkniętych chorobą nowotworową i osobom niepełnosprawnym.
7.Udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji bez wzglądu na wyznanie i światopogląd.
8.Organizowanie i prowadzenie hospicjów paliatywnych.
9.Promocja i organizowanie wolontariatu.
10.Promowanie ochrony zdrowia osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz zapobiegania chorobą nowotworowym.
11.Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego przez integrowanie podejmowanych działań przez zakłady onkologicznej opieki zdrowotnej, organy pomocy społecznej, stowarzyszenia i związki wyznaniowe.
12.Niesienie pomocy i opieki ludziom chorym, samotnym, bezdomnym, w podeszłym wieku.
13.Opieka nad osobami bezdomnymi i niezaradnymi życiowo.
14.Udzielanie pomocy osobom pozostającym bez pracy.
15.Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych patologiami alkoholizmu i narkomanii.
16.Przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci o wybitnych uzdolnieniach.
17.Przyznawanie dotacji osobom fizycznym i prawnym na działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
18.Prowadzenie działalności oświatowej, aktywizowanie zawodowe osób i rodzin ubogich, niezaradnych życiowo.
19.Utworzenie i prowadzenie ośrodków opiekuńczych dla dzieci ubogich i samotnych.
20.Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.