• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni"
    KRS 0000269679

Główne cele działania:
1. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.
2. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji, turystyki.
3. Propagowanie idei socjoterapii jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
4. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych.
5. Profilaktyka przemocy w rodzinie.
6. Przeciwdziałanie zjawisku krzywdzenia dzieci.
7. Promowanie zdrowego stylu życia.
8. Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
9. Propagowanie postaw prospołecznych oraz idei społeczeństwa obywatelskiego.
10. Propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa oraz wspieranie niezinstytucjonalizowanych form opieki nad dzieckiem.
11. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, wspieranie ich działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.