• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju
    KRS 0000270376

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym , a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju i jego mieszkańcom, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja ich potrzeby życiowe zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
2. Wspieranie zadań Statutowych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszenia warunków socjalno - bytowych.
3. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych.
4. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego.
5. Tworzenie warunków do współuczestniczenia osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym.
6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych.
7. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy.
8. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.
9. Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych w społeczności międzypokoleniowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.