• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"
    KRS 0000271226

Misja:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym.
2. Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych.
4. Niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a szczególnie osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym.
5. Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
6. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym.
7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym.
8. Wspieranie działalności naukowej i sportowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
2. Pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci z rodzin najuboższych, w tym z Domów Dziecka.
3. Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.
4. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
5. Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym.
6. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych zwłaszcza niepełnosprawnych i wychowanków Domów Dziecka.
7. Sponsorowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych.
8. Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędna dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego.
9. Budowę, rozbudowę, remonty i modernizację własnych obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, a także służących zaspokojeniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
10. Wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy.
11. Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele we współpracy z:
1. Organizacjami samorządowymi, administracją powiatów, w których Fundacja prowadzi działalność i administracją rządową.
2. Instytucjami i organizacjami stawiającymi sobie podobne bądź zbieżne cele do celów Fundacji.
3. Firmami komercyjnymi i bankami, które mogą wspierać, finansować i przyczynić się do realizacji celów Fundacji.
4. Szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i wyższymi.
5. Osobami fizycznymi chcącymi prowadzić aktywność publiczną mogącą wpłynąć pozytywnie na realizację celów, które stawia sobie Fundacja.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.