• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "AD REM"
    KRS 0000271585

Misja
Stowarzyszenie AD REM powstało z potrzeby pomocy młodzieży, której w życiu nie zawsze udaje się prawidłowo funkcjonować. Założone zostało przez pracowników placówek resocjalizacyjnych, wolontariuszy oraz osoby, którym los młodzieży i jej rodzin jest bliski. W centrum działań znajduje się młodzież niedostosowana społecznie, jej rodzina oraz wychowawcy, terapeuci i wolontariusze. Podstawowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest pomoc młodemu człowiekowi w odnalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie, życiu w zgodzie z sobą i normami moralnymi. Robimy to poprzez aktywizowanie, zachęcanie do podejmowania wyzwań, usamodzielnianie, organizowanie warsztatów i terapii.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie zostało powołane w celu:
a) Integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie.
b) Pomocy społecznej dla rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych, w tym pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;
c) Działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej,
d) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
e) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
f) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
g) Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społeczni i ich rodzin;
h) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
i) Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
j) Działalności charytatywnej;
k) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności działalności informacyjnej i szkoleniowej dotyczącej przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku;
l) Popularyzowania wiedzy o problemach młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
i niedostosowanej społecznie;
m) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn wśród rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych;
n) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
o) Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
p) Promocji i organizacji wolontariatu;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.