• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis"
    KRS 0000271955

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz ich rodzin, a w szczególności:
- informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach ludzi chorych
- reprezentowanie interesów osób dotkniętych łuszczycą w stosunkach z innymi organizacjami, instytucjami i organami państwa,
- integrowanie środowiska osób chorych na łuszczycę,
- działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczycę, poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia,
- organizowanie pomocy wzajemnej w celu wymiany doświadczeń i wsparcia,
- organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia,
- inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących specyficznych potrzeb osób z łuszczycą i sposobu zaspokajania tych potrzeb,
- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, bezwartościowości, rezygnacji i bezradności,
- otaczanie szczególną opieką osób najciężej dotkniętych chorobą i osób ze "świeżym" rozpoznaniem łuszczycy, w tym organizowanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich najbliższego otoczenia w formie poradnictwa, spotkań, szkoleń i warsztatów terapeutycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.