• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego
    KRS 0000272961

Celem Fundacji jest:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw osoby głuchej i języka migowego.
2. Propagowanie wdrażanie wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji osób głuchych ze słyszącymi i osób słyszących z osobami głuchymi.
3. Popularyzacja idei osób niesłyszących jako członków mniejszości kulturowej ze specyficznym dla niej językiem migowym.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję wobec osób niesłyszących i języka migowego.
5. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej głuchych oraz języka migowego.
6. Działalność charytatywna.
7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób niesłyszących.
9. Działanie na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy osób niesłyszących.
10. Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
11. Działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między osobami głuchymi.
12. Tworzenie płaszczyzn porozumienia i współdziałania.

Działania podejmowane przez Fundację na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego skierowane są przede wszystkim do osób niesłyszących. Zadania realizowane przez Fundację mają służyć poprawie jakości życia i aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej osób z uszkodzonym słuchem. Są one kierowane zarówno do dorosłych osób niesłyszących, jak i do dzieci i młodzieży.
Osoby niesłyszące są grupą osób niepełnosprawnych, których ograniczenie dostępu do edukacji, rozwoju zawodowego i społecznego wynika w dużej mierze z trudności w komunikowaniu się. Osoba niesłysząca w wielu sytuacjach życiowych skazana jest na pośrednictwo tłumacza języka migowego i zależna od jego kompetencji. Dlatego też Fundacja podejmuje również działania skierowane do tłumaczy języka migowego. Odbiorcami działań Fundacji są także osoby z niepełnosprawnością złożoną, tzn. Uszkodzenie słuchu może współwystępować z uszkodzeniem wzroku lub pewnego rodzaju niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną.
Beneficjentami projektów realizowanych przez Fundację są także członkowie rodzin osób niesłyszących (dzieci niesłyszących rodziców oraz rodzice dzieci z wadą słuchu), którzy uczestniczą w organizowanych przez Fundację spotkaniach, wyjazdach, warsztatach, czy korzystają z wydawanych publikacji mających na celu ułatwienie komunikacji z osoba niesłyszącą. Także nauczyciele i pedagodzy pracujący z młodzieżą niesłyszącą pracujący w ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach czy poradniach pedagogicznych są grupą, do której kierujemy nasze działania.
Część działań Fundacji kierowana jest do pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników służby zdrowia oraz osób pracujących w innych sektorach użyteczności publicznej, które mogą mieć kontakt z osobą niesłyszącą jako klientem lub pacjentem oraz trenerów, instruktorów i kadry sportowej.


Zrealizowane projekty:
- Edukacja i promocja zdrowotna, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości praw pacjenta (Wydanie książki Mini-rozmówki migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem. Znaki migowe i przykładowe dialogi przydatne w placówkach opieki zdrowotnej.)
- „Przez ruch po zdrowie” - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych pn. „Sport o każdej porze roku - aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących”
- Minirozmówki migowo(PJM)-polskie, polsko-migowe(PJM) ze słowniczkiem. Znaki migowe i przykładowe dialogi z zakresu rozwoju zawodowego (wydanie książki z płytą CD)
- „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej” - „Integracyjny spływ kajakowy dla osób niesłyszących i ich rodzin z terenu województwa warmińsko - mazurskiego”
- Upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących - Sport o każdej porze roku”
- Przychodzi osoba niesłysząca do lekarza... Publikacja wspierająca edukację zdrowotną społeczeństwa warmińsko-mazurskiego. Minirozmówki migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem. Znaki migowe i przykładowe dialogi przydatne w placówkach opieki zdrowotnej (płyta CD)
- „Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dziedzinach kultury poprzez organizację obozu Polskiego Języka Migowego z elementami warsztatów teatralnych dla osób z rodzin niesłyszących Pomigajmy o kulturze”
- „Strukturalna klasyfikacja i systematyzacja znaków Polskiego Języka Migowego dla potrzeb leksykografii dwujęzycznej”(wydanie książki)
- „Edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dziedzinach kultury poprzez organizację obozu Polskiego Języka Migowego”

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.