• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Forum Rozwoju Warszawy
    KRS 0000273573

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o istniejących, projektowanych i planowanych elementach infrastruktury miejskiej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią związanej oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej.
3. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą istniejących, projektowanych i planowanych inwestycji w sferze infrastruktury miejskiej, w szczególności w aglomeracji warszawskiej.
4. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych, związanych z blokowaniem rozwoju infrastruktury miejskiej, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
6. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
7. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej non profit.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.