• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika
    KRS 0000274502

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności, a nadrzędnym celem jego działania jest upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:
1) edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
2) Na rzecz wyrównywania szans osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3) Na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4) Na rzecz bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia.
5) Na rzecz osób niepełnosprawnych.
6) Na rzecz aktywizacji zawodowej.
7) Charytatywnej.
8) Na rzecz propagowania misji szkoły oraz współpracy z kombatantami,
9) Na rzecz historii, kultury i sztuki.
10) Na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii.
11) Na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.
12) Na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
13) Na rzecz poprawę infrastruktury Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie.
14) Wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.