• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Diecezji Bydgoskiej
    KRS 0000274681

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Cel ten Caritas D.B. realizuje w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Diecezji Bydgoskiej.

Prowadzone placówki:

Jesteśmy gotowi służyć chorym i ich rodzinom: - oddział opieki paliatywnej - dla pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w różnym stadium choroby- kieruje lekarz (oddz. szpitalnego lub pierwszego kontaktu po uzgodnieniu miejsca) - oddział opiekuńczo-leczniczy - zapewnia opiekę pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, odleżynami oraz wymagającymi całodobowej opieki - kieruje lekarz po uzgodnieniu miejsca i przedstawienia oceny pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel - zespół opieki domowej - zapewnia opiekę lekarsko - pielęgniarską pacjentom w ich własnych domach (kieruje lekarz); w służbie chorym pozostającym w swoich domach jesteśmy dyspozycyjni 24 godziny na dobę i staramy się uczestniczyć w końcowym etapie życia przygotowując rodzinę na pożegnanie (jeżeli rodzina decyduje się na intymne pielęgnowanie chorego i jest do tego przygotowana) - w przypadku braku warunków lub potrzeb specjalistycznego sprzętu medycznego - chory może być skierowany do Hospicjum - opieka nad dziećmi z różnymi schorzeniami - w Hospicjum jak i w domu (kieruje lekarz); bezsilność rodziców, ich miłość potrzebuje fachowego wsparcia.

Centrum Pomocy „Betlejem” mieszczące się przy ul. Drukarskiej 6 w Bydgoszczy przez 5 dni w tygodniu wydaje ok. 300 posiłków dla osób bezdomnych i ubogich. Ponadto do dyspozycji bezdomnych jest świetlica i prysznice. Na miejscu dyżuruje pracownik socjalny, a także w wyznaczonych godzinach pielęgniarka, która wydaje podstawowe lekarstwa.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” CARITAS Diecezji Bydgoskiej rozpoczął swoją działalność w 1996 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez terapię zajęciową.

W zajęciach naszej placówki bierze udział 25 osób. Uczestnicy maja orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany i znaczny.

wietlica Opiekuńczo Wychowawcza Caritas Diecezji Bydgoskiej mieści się w budynku przy ul. Cienistej 2. W ramach świetlicy działają różne koła zainteresowań (komputerowe, plastyczne, teatralne itp.) oraz „Pogotowie edukacyjne”. Dzieci otrzymują ciepły posiłek oraz suchy prowiant i artykuły szkolne.Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II Caritas

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.