• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Smocza
    KRS 0000275483

Cele:
1. organizowanie wypoczynku, wyjazdów, plenerów artystycznych, warsztatów twórczych,
2. pomoc finansowa, rzeczowa,
3. pomoc wychowawcza,
4. współpraca z władzami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu w kraju i zagranicą,
5. działalność impresaryjna i promocyjna,
6. działalność charytatywna,
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.