• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pod Dębami"
    KRS 0000275542

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach z dniem 1 stycznia 2008r. przejęło zadanie Powiatu Gryfińskiego jakim jest prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Dębcach. Z myśla o poprawie sytuacji 75 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, którymi są osoby przewlekle somatycznie chore, pracownicy Domu pomocy Społecznej w Dębcach zawiązali Stowarzyszenie, którego celem jest niesienie w/w pomocy.
Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych przeznaczonego dla 72 mieszkańców".
Stowarzyszenie nasze złożyło ofertę i Zarząd Powiatu Gryfińskiego Uchwałą ogłosił wyniki otwartego konkursu i powierzył realizację w/w zadania w latach 2008-2012 naszemu Stowarzyszeniu "Pod Dębami" w Dębcach.
Dnia 12 października 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem "Pod Dębami" w Dębcach a Powiatem Gryfińskim na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach prowadzi od 1 stycznia 2008 r.
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych i realizuje statutowe działania.
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach jak większość tego typu placówek boryka się z trudnościami finansowymi, które uniemożliwiają właściwy rozwój usług poprawiających jakość życia mieszkańców DOMU.
Jednym z celów jest gromadzenie środków na pomoc w remontach i modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w celu poprawy warunków jego funkcjonowania i jakości świadczonych usług.
"Największa jest pomoc,kiedy z serca i w czas oddana" (św. Karol Boromeusz)
Miarą cywilizacyjnego poziomu współczesnych społeczeństw jest ich świadomość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza tych z nas, którzy wymagają wsparcia osób trzecich.
Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, że obszary społecznego zagrożenia coraz się rozszerzają, rośnie poziom potrzeb społecznego wsparcia, a wielkość środków przeznaczonych na ten cel nie gwarantuje możliwości ich zaspokojenia.
Istnieje więc konieczność wspierania zadań publicznych przez wszystkich ludzi dobrej woli, którym wrażliwość i potrzeba pomagania innym nie pozwala obojętnie przechodzić obok problemów najsłabszych członków naszej społecznej wspólnoty. Trzeba powiększać liczbę tych, którym dobroć serc nie pozwala zostawiać bez pomocy ludzi żyjących w poczuciu zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego, z piętnem samotności, odrzucenia i społecznego wyobcowania.
Dlatego powstało nasze Stowarzyszenie ogniskujące społeczne inicjatywy wokół działań wspierających pomoc instytucjonalną.
Poprzez pełny profesjonalizm działań naszych członków i pracowników, już zapewniamy im wysoką jakość świadczeń oraz usług opiekuńczo-terapeutycznych i wspomagających.
Ale chcemy poprawić poziom naszych świadczeń we wszystkich obszarach, na każdej płaszczyźnie i we wszystkich aspektach.
W tym celu konieczne są większe niż dotąd nakłady finansowe pozwalające na właściwą częstotliwość remontów, zmianę wyposażenia, zakupy potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.