• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    KRS 0000276353

Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w tym głównie:
1) rozbudowy bazy lokalowej;
2) wyposażenia technicznego;
3) zintensyfikowania badań naukowych;
4) doskonalenia procesu dydaktycznego;
5) poszerzania kontaktów w kraju i za granicą;
6) promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego;
7) promowanie idei uczenia się przez całe życie;
8) działanie na rzecz społeczności lokalnej oraz mniejszości narodowych.

Celem Fundacji zapisanym w statucie jest wspieranie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we wszystkich jego poczynaniach związanych z jego działalnością statutową, a w szczególności przez:
1) przekazywanie UKW na konkretne cele środków pieniężnych oraz środków rzeczowych pochodzących z darów oraz zgromadzonych przez prowadzenie działalności gospodarczej;
2) organizację i finansowanie konferencji, sympozjów i seminariów oraz udzielanie stypendiów;
3) organizację i finansowanie konkursów, wystaw, targów oraz innych imprez kulturalnych i gospodarczych;
4) organizację i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
5) udzielanie pomocy studentom w rozwoju naukowym;
6) udzielanie pomocy absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy, w zakresie, w jakim działalność ta nie jest reglamentowana;
7) prowadzenie szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie średnim i wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego oraz kursów dokształcających i zawodowych we wszystkich formach kształcenia ustawicznego;
8) wydawanie książek, fotografii, rycin, kart pocztowych, kalendarzy, reprodukcji dzieł sztuki, plakatów, zapisanych nośników informacji itp.;
9) wspomaganie działalności jednostek ogólnouczelnianych, tj. Muzeum Dyplomacji, Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina, Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej itp.;
10) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
11) współpracę z placówkami oświatowymi na terenie Bydgoszczy;
12) organizację i działanie Centrum Dziennikarstwa;
13) udzielanie pomocy psychologicznej;
14) działanie na rzecz niepełnosprawnych;
15) współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;
16) remonty i renowacje budynków.

Prowadzone działania
Ogólne działania Fundacji są adresowane główne do mieszkańców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego a w szczególności do społeczności lokalnej, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz studentów i osób niepełnosprawnych.
Działalność gospodarcza:
Przedmiot działalności Fundacji dla UKW:
1. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD - 73.1);
2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (73.2)
3. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (92)
4. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.4)
5. Edukacja (80)
6. Opieka wychowawcza i społeczna (85.3)
7. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47)
8. Działalność wydawnicza: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (22)
9. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (85)
10. Działalność związana z turystyką (63.3)
11. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85)
12. Reklama (74.4)
13. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (52.2)
14. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (55.3)
15. Bary (55.4)
16. Działalność stołówek i katering (55.5)
17. Obsługa nieruchomości (70)
18. Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (52.1)
19. Budownictwo (45)
20. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, włączając działalność usługową (01)
W 2007 r. Fundacja dla UKW nie prowadziła działalności gospodarczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.