• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"
    KRS 0000276365

Misja
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej.
2. Profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacja społeczna i patriotyczna.
6. Promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności.

Fundacja od początku istnienia realizuje powyższe cele podejmując następujące działania:
1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci.
2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.
3. Wspieranie rodzin poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej.
4. Współpracuje z instytucjami kultury, dzięki którym zapewniamy naszym podopiecznym: bezpłatny trening piłki nożnej na hali sportowej, zajęcia na strzelnicy sportowej, basen, zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, kulinarne oraz aerobik.
5. Udział w organizacji imprez otwartych: Biegi Papieskie, Rajd na Orientację, Piknik Rodzinny, Turniej Tańca Towarzyskiego, Turnieje Sportowe, Wycieczki Integracyjne.
6. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka.
7. Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci.
8. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.
9. Organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji.
10. Wsparcie instytucji opiekuńczych oraz osób prywatnych darami rzeczowymi pozyskiwanymi od darczyńców.
11. Pozyskiwanie sponsorów dla placówek medycznych.
12. Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej i innymi fundacjami działającymi w podobnym zakresie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.