• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera
    KRS 0000277390

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera jest organizacją zrzeszającą rodziców, opiekunów dzieci, wchodzące w dorosłość dziewczyny i kobiety obarczone skutkami zaburzenia chromosomowego znanego pod nazwą zespół Turnera (ZT) Jest otwarte także dla innych osób zainteresowanych problematyką tego zespołu. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski.

Swoje działania adresujemy nie tylko do członków Stowarzyszenia, lecz do całej społeczności osób, których dotyczą wielorakie problemy zespołu Turnera.

Celem głównym Stowarzyszenia - zgodnie z uznawanymi w świecie najnowszymi standardami - jest doprowadzenie do stworzenia osobom z zespołem Turnera w całym okresie ich życia warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, chroniącego przed niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym i dającego im szansę jakości życia nie różniącej się istotnie od osiąganej przez ludzi zdrowych. W tym celu Stowarzyszenie, wyrażając potrzeby i dążenia środowiska osób z zespołem Turnera wobec instytucji władzy państwowej i samorządowej oraz współpracując z tymi władzami i podmiotami profesjonalnie zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów osób z zespołem Turnera - dąży do:
1. objęcia przez system ochrony zdrowia ogółu osób z zespołem Turnera, w ciągu całego ich życia, opartą na najnowszych standardach wielospecjalistyczną opieką medyczną;
2. powiązania opieki medycznej z koniecznym wsparciem psychologicznym i edukacyjnym;
3.umożliwienia zdobycia wykształcenia, zawodu i podjęcia pracy;
4. przygotowania do założenia rodziny i posiadania dzieci w drodze adopcji lub wspomaganego rozrodu;
5. zapewnienia warunków pełnej integracji społecznej osób z ZT, opartej na poczuciu własnej wartości i umożliwiającej uczestnictwo w głównym nurcie aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej.

Tak sprecyzowanej strukturze strategicznego celu Stowarzyszenie podporządkowało swoje działania sprecyzowane w § 9 statutu:
http://www.turnersyndrom.org.pl/dokumenty/Statut.doc

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.