• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "3majmy Się Razem"
    KRS 0000277444

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integrowanie mieszkańców społeczności lokalnych;
2. Inicjowanie na poziomie gminy partnerskiej współpracy środowisk na rzecz zdrowego stylu życia;
3. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw oddolnych, opartych na zaangażowaniu lokalnego środowiska, służących poprawie warunków bytowych mieszkańców gminy;
4. Kształtowanie wśród mieszkańców postaw odpowiedzialności za swoje otoczenie;
5. Kultywowanie lokalnych tradycji, upowszechnianie historii i promowanie kulturalnych osiągnięć ich mieszkańców;
6. Ochrona i promocja zdrowia;
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
8. Prowadzenie projektów w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
10. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.” Działalność techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa wspomagająca osoby prawne i osoby fizyczne;
11. Promocja i organizacja wolontariatu;
12. Działalność szkoleniowa, informacyjna, organizacyjna i finansowa na rzecz innych organizacji pozarządowych;
13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, towarzyską i rekreację.

Prowadzone działania
Kultura i rekreacja.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.