• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Rozwoju Impuls
    KRS 0000277530

Misją Fundacji jest:
1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom: niepełnosprawnym, osobom z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, potrzebującym wsparcia w rozwoju.
2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom.
Fundacja realizuje swoją misję poprzez:
1. Realizowanie programów na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebujących wsparcia w rozwoju;
2. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych, placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących wsparcia w rozwoju;
3. prowadzenie szkoleń oraz doradztwa i poradnictwa dla rodziców, wolontariuszy oraz ludzi zawodowo zajmujących się osobami z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebującymi wsparcia w rozwoju;
4. działania promocyjne i edukacyjne adresowane do decydentów, administracji i opinii publicznej dotyczące problematyki i potrzeb osób objętych opieką Fundacji;
5. współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i unijnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, bankami i innymi podmiotami prawa cywilnego w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pomoc dla jej podopiecznych;
6. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia podopiecznych Fundacji;
7. popularyzowanie problemów i potrzeb osób będących pod opieką Fundacji oraz rzecznictwo ich interesów i praw.

Prowadzone działania:
1. Kompleksowa terapia pedagogiczno-rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
2. Terapia psychoruchowa dla dzieci z trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania oraz grupowe programy profilaktyczne dla dzieci 6-letnich;
3. Cykliczne konsultacje i opracowanie domowych programów usprawniania ruchowego i intelektualnego;
4. Turnusy integracyjno-rekreacyjne w formie półkolonii organizowane podczas wakacji i ferii szkolnych;
5. Dzienna opieka nad dziećmi połączona z zabawami integracyjnymi i zajęciami terapeutycznymi;
6. Wykłady i warsztaty dla rodziców i profesjonalistów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.