• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół "Bronka"
    KRS 0000278465

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

1. stałą współpracę z organami szkoły;
2. upowszechnianie informacji o działalności i historii szkoły, a także o dokonaniach jej uczniów, nauczycieli i wychowanków;
3. inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć służących dalszemu rozwojowi szkoły, jej uczniów, absolwentów i przyjaciół;
4. organizowanie okresowych spotkań i zjazdów absolwentów szkoły;
5. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie zawodowe absolwentów, np. poprzez cykle wykładów, szkoleń i seminariów specjalistycznych;
6. działalność wydawniczą;
7. udzielaniu pomocy szkole w kształceniu i wychowaniu uczniów;
8. wspieranie wymiany zagranicznej uczniów i nauczycieli;
9. popularyzowanie w środowisku uczniów i absolwentów nauki, kultury i sportu;
10. fundowanie nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów ze szczególnymi osiągnięciami szkolnymi i pozaszkolnymi w dziedzinie nauki, kultury i sportu;
11. udzielanie pomocy i wspieranie uczniów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
12. finansowanie zakupu różnorodnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkoły;
13. pomoc w realizacji inwestycji podejmowanych w szkole;
14. pomoc absolwentom w uzyskaniu zatrudnienia, doradztwo zawodowe;
15. zorganizowanie zespołu bezpłatnych specjalistów z różnych dziedzin (psychologów, lekarzy, prawników, pracowników nauki itp.…), do których absolwenci, uczniowie i pracownicy szkoły będą mogli zwracać się o radę i pomoc w trudnych sytuacjach;
16. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych, turystycznych i charytatywnych a także okolicznościowych spotkań towarzyskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.