• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"
    KRS 0000278981

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny Społeczeństwa Informacyjnego dla wzmacniania świadomości społecznej mieszkańców .
2. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. Tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych głównie w zakresie kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i sportu.
4. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
5. Działania na rzecz walki z bezrobociem oraz promocji przedsiębiorczości i innowacji
6. Promocja Miasta i Gminy Radzymin.
7. Działalność ekologiczna oraz na rzecz ochrony środowiska
8. Aktywizacja społeczna mieszkańców miasta i gminy Radzymin
9. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
10. Promocja idei honorowego krwiodawstwa
11. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
13. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
14. działalność na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
15. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
16. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
17. działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, m.in.;
1. Budowanie zasobów wiedzy, edukację oraz promocję problematyki Społeczeństwa Informacyjnego.
2. Monitoring społeczny wspierający działania władz samorządowych.
3. Podejmowanie działalności wydawniczej.
4. Podejmowanie działalności publicznej.
5. Współpracę z organizacjami społecznymi, gospodarczymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
6. Organizowanie festynów i imprez kulturalnych, sportowych i okolicznościowych.
7. Rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej oraz lokalnej.
8. Zgłaszanie inicjatyw samorządowych po rozpoznaniu i analizie potrzeb oraz oczekiwań społeczności lokalnych.
9. Organizację kursów i szkoleń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.