• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
    KRS 0000279536

Misja Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew uchwalona została na Walnym Zebraniu Członków w dniu 24 lutego 2011 roku i brzmi: "Przez aktywność ekologiczną i kulturową w regionie do społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej."

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach skierowanych na popularyzację postaw proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest inicjowanie, wspomaganie i promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną, historyczną i ekologiczną miasta Rudy Śląskiej, regionu i kraju, w tym wspomaganie i promowanie osiągnięć lokalnych twórców oraz środowisk artystycznych, związanych z działalnością proekologiczną i ochroną środowiska naturalnego oraz kultywowaniem miejscowych i regionalnych tradycji.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, związanych z kulturą, tradycją, historią i ekologią miasta, regionu i kraju.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest aktywne uczestnictwo i wspieranie idei urzeczywistniania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa informatycznego, praworządności i demokracji uczestniczącej, upowszechniania i obrony praw człowieka i obywatela do życia w zdrowym środowisku, a w szczególności wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach proekologicznych i działaniach skierowanych na ochronę i propagowanie regionalnych wartości kulturowych, historycznych i przyrodniczych.

Misję swą Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew realizuje w drodze bezinteresownej, bezpłatnej pracy oraz innych dobrowolnych świadczeń członków i wolontariuszy, a także korzystając z donacji, odpisów od podatków od osób fizycznych, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy oraz środków uzyskanych z funduszy gminnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych, przeznaczonych dla organizacji typu non-profit.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.