• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Odysseas Stowarzyszenie Greków w Polsce
    KRS 0000279678

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Poznawanie, propagowanie i kultywowanie dziedzictwa tradycji i kultury greckiej;
2. Pogłębianie i poszerzanie dialogu społeczeństw i narodów greckiego i polskiego;
3. Obrona praw ludzkich i obywatelskich społeczeństw dzisiejszej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości i społeczności religijnych;
4. Działanie na rzecz wzajemnej tolerancji różnych grup etnicznych i społecznych oraz odbudowy zaginionego etosu zgodnego i pełnego wzajemnego szacunku współżycia na obszarach stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne;
5. Przyczynianie się do pogłębienia i rozpowszechniania wiedzy o historii i współczesności krajów Europy w duchu obiektywizmu i tolerancji;
6. Edukacja i oświata dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
7. Podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, gospodarczych, ekologicznych, naukowych, kulturalnych, których podstawowym wyznacznikiem jes
a. rozwijanie i propagowanie idei integracji i tolerancji w różnych sferach życia społecznego;
b. wielokierunkowy zrównoważony rozwój społeczeństwa z poszanowaniem zasad demokracji;
c. dostosowanie warunków życia społeczności lokalnych do europejskich standardów gospodarczych, ekonomicznych, oświatowych i kulturalnych;
d. ochron, rozwój i propagowanie kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych
e. wspomaganie procesów przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych;
f. promocja dokonań gospodarczych i kulturalnych społeczności lokalnych i całego regionu kraju oraz poza jego granicami;
g. nawiązywanie i umacnianie kontaktów międzynarodowych;
h. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem;
i. działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem ze szczególnym uwzględnieniem młodzież
8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami polskim i greckim.
9. Reprezentowanie społeczności greckiej wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji publicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.