• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej
    KRS 0000279718

Naszym celem jest:
1) upowszechnianie światowej i krajowej, w tym regionalnej muzyki chóralnej,
2) upowszechnianie bogactwa muzyki ludowej w autorskich opracowaniach twórców lokalnych,
3) działania promujące w kraju i poza granicami dorobek artystyczny Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” w Kraczkowej,
4) rozbudzanie zainteresowań w zakresie muzyki i sztuk pokrewnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
5) organizację warsztatów artystycznych, kursów mistrzowskich, zgrupowań,
6) tworzenie pozytywnego wizerunku oraz promocję indywidualnej i zbiorowej aktywności społeczności lokalnej na rzecz ochrony i pomnażania dziedzictwa kulturowego,
7) współdziałanie z mediami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, społecznym ruchem kulturalnym i organizacjami pożytku publicznego w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych,
8) opracowywanie folderów, ulotek, afiszy i innych wydawnictw promocyjnych związanych z Chórem i Orkiestrą Kameralną Nicolaus,
9) wspieranie realizacji nagrań koncertowych i studyjnych ChiOK Nicolaus,
Ponadto:
1) ochronie dóbr kultury w tym ratowanie obiektów zabytkowych,
2) przeciwdziałaniu bezrobociu, rozwiązywaniu problemów z zakresu uzależnień,
3) przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.