• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEIO w Przemyślu
    KRS 0000279970

Misja:
1. Aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
3. Promowanie młodych talentów,
4. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
5. Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
6. Ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej,
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
8. Wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej.

Prowadzone działania:
1. Organizowanie i współorganizowanie szkoleń, wykładów i imprez naukowych i kulturalnych integrujących społeczność lokalną,
2. Działalność szkoleniową i edukacyjną, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie kursów kształcących umiejętności zawodowe i interpersonalne oraz kół zainteresowań rozwijających talenty uczniów,
3. Finansowanie uczestnictwa uzdolnionych uczniów w konkursach i szkoleniach,
4. Pomoc finansowa dla uczniów znajdujących się z przyczyn losowych w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
5. Finansowanie i organizowanie konkursów i szkoleń na terenie szkoły,
6. Finansowanie i organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży,
7. Organizowanie i finansowanie wystaw prac uczniowskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.