• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nadzieja" im. Dobrego Pasterza w Zamościu
    KRS 0000280686

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia;
2. Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej;
3. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
4. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
5. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży;
6. Uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym;
7. Przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
8. Poznawanie przyrody i propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;
9. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży;
10. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych rodzajów używek;
11. Działalność terapeutyczna osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu itp.;
12. Działalność terapeutyczna na rzecz osób współuzależnionych.
13. Działalność na rzecz osób bezrobotnych;
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
15. Edukacja społeczno-zawodowa;
16. Wymiana międzynarodowa młodzieży;
17. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom;
18. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
19. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
20. Ochrona i promocja zdrowia;
21. Promocja i organizacja wolontariatu;

Prowadzone działania
Stowarzyszenie pomaga młodzieży w pracy Grupy Teatralnej Warto.
Teatr wystawiał z dużym powodzeniem w Zamościu, Lublinie, Tomaszowie Lub. i Biłgoraju spektakle pt.: ”Oskar i pani Róża” oraz ”Zraniony Pasterz”.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży oraz regularne treningi.
W roku 2007 pierwszą wycieczkę rowerową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.