• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie
    KRS 0000280719

Stowarzyszenie zostało zawiązane dla podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu. Przede wszystkim:
1. promowanie działań w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego,
2. wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
3. integrowanie organizacji pozarządowych, których celem jest bezpieczeństwo publiczne,
4. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami,
5. pozyskiwanie i wydatkowanie środków na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
6. udzielanie pomocy ofiarom wypadków i innych zdarzeń losowych.

Prowadzone działania:
1. pomoc w zdobywaniu funduszy instytucjom działającym na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
2. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej służącej realizacji celów statutowych,
3. finansowanie zakupu środków transportowych i łączności, sprzętu elektronicznego oraz innych zakupów na funkcjonowanie instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego m. in. Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, itp.
4. współpracowanie z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.