• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Mediteralma
    KRS 0000280958

Celami Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca:

Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji - w tym m.in.: organizacja, wspieranie i pobudzanie inicjatyw kulturalnych związanych z poznaniem kultur, tradycji i historii narodów

Naukę, edukację, oświatę i wychowanie - w tym m.in:
1) Edukację międzykulturową,
2) Inicjowanie wszelkich form aktywności społecznej,
3) Organizowanie i wspieranie badań naukowych związanych z poznaniem kultur,
4) Rozwój osobisty członków stowarzyszenia.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - w tym m.in:
1) Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Europy,
2) Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy narodami Europy.

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - m.in. rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości,

Rozwój świadomości obywatelskiej oraz upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - w tym m.in…: Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej poprzez prezentowanie i popularyzację różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich,
Promowanie i wspieranie rozwoju postawy filantropii i działań wolontariatu,
10. Krajoznawstwo oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie koncertów, festiwali i innych imprez edukacyjno - kulturalnych służących popularyzacji tradycyjnych tańców i muzyki,
2. Organizowanie szkoleń, seminariów, imprez publicznych, konferencji, spotkań oraz warsztatów jak również innych form działalności,
3. Wydawanie nagrań audio - video, popularyzujące dziedzictwo kultury europejskiej, w szczególności śródziemnomorskiej i pochodnej,
4. Integrację członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
5. Prowadzenie działalności informacyjnej, w szczególności poprzez prowadzenie tematycznych portali internetowych oraz forów internetowych,
6. Prowadzenie działalności wydawniczej; nauki języków, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich w dziedzinie kultury, sztuki i turystyki,
7. Prowadzenie archiwum gromadzącego wszelkie materiały dotyczące folkloru muzycznego i tanecznego
8. Nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
9. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia kulturalnego, politycznego i społecznego, władzami samorządowymi i państwowymi, organizacjami i instytucjami międzynarodowymi oraz kołami biznesu i przedsiębiorcami,
10. Organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków w dziedzinach i kierunkach ich zainteresowań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.