• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miliczu"
    KRS 0000281047

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,
2) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
3) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,
4) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
5) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
6) upowszechnianie wiedzy o Dolnym Śląsku i ziemi Milickiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, organizację imprez turystycznych oraz spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i Polski.

Prowadzone działania
I wojewódzki rajd seniorów po Dolinie Baryczy.
Sport i rekreacja seniorów.
Choroby i dolegliwości "trzeciego wieku".
Profilaktyka geriatryczna.
Wigilia na uniwersytecie III wieku.
Lektoraty języka angielskiego oraz niemieckiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.