• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Szczecińska"
    KRS 0000281775

 Celem Fundacji jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• działalności charytatywnej,
• podtrzymywania tradycji narodowej,
• pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
• promocji i organizacji wolontariatu;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Celem fundacji jest także:
• propagowanie i organizowanie ruchów pielgrzymkowych;
• szerzenie zasad wiary katolickiej;
• promowanie dążeń ekumenicznych;
• współpraca międzywyznaniowa;
• działanie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prowadzone działania
Szerokie spektrum działania fundacji nie zamyka grup dla których działalność jest prowadzona. Przede wszystkim jednak docieramy do młodych ludzi, zwłaszcza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Działanie w kierunku promocji wolontariatu, organizacji czasu wolnego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom, promocji turystyki i sportu, edukacji.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.